Giải pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng và môi trường

Bộ ứng phó khẩn cấp sự cố dầu vãi Spill Kit được thiết kế để đáp ứng nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ một cách cơ động và hiệu quả tại các nhà xưởng, cho các phương tiện vận tải và tất cả các khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố tràn vãi dầu dùng trong công nghiệp, thương mại…